Anställd i socialtjänsten eller hemtjänsten: Så kan du Se Sambandet


Du som arbetar med utsatta människor kan spela en avgörande roll genom att lyfta in kunskap om Sambandet i din verksamhet. Med några enkla steg kan du bidra till att de som lever med våld får ett bättre stöd och att fler klarar av att lämna våldet.


Dessa råd gäller främst dig som arbetar inom socialtjänsten och sjukvården med mäns våld mot kvinnor eller partner, men också dig som arbetar inom hemtjänsten eller med kvinnor med funktionsvariation.

Fråga om djur redan vid första mötet

Ett enkelt sätt att inkludera djur är att redan i det första samtalet med en våldsutsatt kvinna eller partner alltid ställa följande frågor:

  • Finns det djur i hemmet? Har det funnits djur i hemmet?
  • Finns det någon som tar hand om djuren?
  • Oroar du dig för ditt djurs säkerhet?

I ett senare samtal kan du använda en manual för att ställa frågor om våld mot djur.

Forskning visar att ett ökat våld mot familjens djur är en av de faktorer som kan förutse ett upptrappat våld. Frågan om mannen använder våld mot djuren bör därför ställas tidigt i riskbedömningsmanualen och ses som en tydlig varningssignal. Samtidigt måste man komma ihåg att inte alla förövare brukar våld mot familjens djur. Precis som inte alla brottsoffer är oroliga för djuren.

Vid biståndssamtal inför hemtjänst eller LSS, uppmärksamma djuren och fråga hur djuren mår och hur de har det.

Hitta lösningar som innefattar djuret

Det är viktigt att väva in i sin förståelse av våldets mekanismer att det känslomässiga bandet mellan kvinnan och djuret kan användas som ett vapen av den som slår och utövar makt och kontroll. Det betyder rent konkret att man bör hitta lösningar som innefattar djuret, om inte annat för att underlätta för den som utsätts att verkligen ta steget och bryta upp från relationen.

Det kan tyckas som en självklar utgångspunkt, men i dagsläget ses sällan kostnader för djurpensionat eller andra utgifter för ett tryggt boende för djur som en del i bidragsnormen. Det beror på att djur ses som saker i lagstiftningen och att socialtjänsten inte bekostar ”magasinering”. Samtidigt finns det undantag i Socialtjänstlagen (SoL). Det är möjligt att ge ekonomiskt bistånd när det är uppenbart att djuret har en särskild betydelse för klienten. Om kvinnan är utsatt för ekonomiskt våld har hon inte själv möjlighet att bekosta plats på ett djurpensionat.

Flertalet kvinnojourer eller andra skyddade boenden har djurförbud på grund av allergirisken. Numera finns det några boenden som tar emot djur så det kan vara värt att fråga.

Den nationella Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, har information om på vilka orter som den ideella organisationen VOOV finns. VOOV kan ge skyddat boende till djuren när kvinnan bor på kvinnojour. Det kan även finnas andra djurskyddsorganisationer lokalt som kan ge djuret skydd.

Skapa kontakter och rutiner så att djuren ingår som en självklar del när ett skyddat boende planeras. Inkludera även djuren i den långsiktiga planeringen när kvinnan ska flytta till en egen lägenhet.

Informera kvinnan om hur hon kan styrka att hon äger djuren

Det är bra om den våldsutsatta tar med sig vissa underlag till det skyddade boendet, om det skulle bli en civilrättslig process om vem som äger djuren. Äganderätten kan styrkas genom köpe- eller överlåtelseavtal i hennes namn. Även andra dokument i hennes namn, som vaccinationsintyg och sparade kvitton på att hon betalt för veterinärbesök och foder, kan ses som intyg på att kvinnan är djurets ägare.

Korsrapportering: Sekretessen får brytas om klienten vill det

Till skillnad från socialtjänsten lyder inte kvinno- och brottsofferjourer under lagen om sekretess. Det betyder att om kvinnojouren eller brottsofferjouren får kunskap om att det i kvinnans/partnerns hem finns ett eller flera utsatta djur kan jouren anmäla det anonymt till Djurskyddshandläggaren på länsstyrelsen. Det kan däremot inte socialtjänsten, varför en del utsatta djur aldrig kommer till djurskyddshandläggarens kännedom utan blir utan hjälp.

Kvinno- och brottsofferjouren kan således spela en viktig roll i det viktiga arbetet med att korsrapportera: kvinnor/partner, barn och djur.

Socialtjänsten och hemtjänsten kan alltid bryta sekretessen om klienten vill det.

Låt de utsatta bearbeta känslor kring djurets situation

Om kvinnan eller barnet har sett familjens djur utsättas för våld kan det vara en traumatisk upplevelse. Det är viktigt att låta dem tala om sina upplevelser av maktlöshet och rädsla men också eventuella känslor av att ha svikit någon som inte kan försvara sig.

Samarbeta med aktörer som kan djurskydd

Samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med djuromsorg och djurskydd och inkludera dem i redan upparbetade samverkansgrupper. Arbeta med kunskapsutbyte så att ni inom socialtjänsten och vården lär er mer om djurskydd och att se uttryck för djurplågeri, och de inom djursidan lär sig se uttryck för våldsutsatthet hos människor. Klargör de sekretessregler som styr respektive verksamhet.

Länsstyrelsen i Västmanland har skrivit en samverkansplan för hur sociala myndigheter och organisationer kan samverka med djurskyddet med flera verksamheter. De har också tagit fram material som fler kan använda. Länsstyrelsen i Västmanland driver ett projekt med medel från Socialstyrelsen om hur socialtjänsten och länsstyrelsens djurskyddshandläggare tillsammans kan uppmärksamma sambandet.

Tänk på att djur både kan utgöra ett hot och vara utsatta

Var uppmärksam på att det kan finnas djur, oftast hundar, som faktiskt är ett hot mot kvinnans och barnens säkerhet. Samtidigt kan djuret trots sin farlighet vara utsatt för djurplågeribrott och behöva ett annat boende. I dessa fall är det bäst att kontakta polis och djurskyddsinspektör så att de kan handlägga djurskyddsdelen av ärendet.

Ta upp Sambandet vid utbildningar

Inkludera kunskap om Se Sambandet vid utbildningar och fortbildningar om stöd till våldsutsatta kvinnor, partners och barn. På den här sidan finns också en kort text som beskriver sambandet som kan kopieras och läggas ut på er hemsida.

Stöd politiska förslag som tar hänsyn till Sambandet

Som ett mer strukturellt arbete kan man stödja förslag om att lagen om besöksförbud även bör omfatta djur. Man kan också ställa sig bakom förslag om att våld mot djur bör ses som en försvårande faktor när det handlar om kvinnomisshandel och våld i nära relationer samt bli en del i kvinnofrids- och fridslagstiftningen. Detta är några av de politiska krav Se Sambandet ställer.

Bli gärna medlem i Se Sambandet, som enskild eller som organisation. Det ger oss större möjlighet att driva förslag som skulle göra skillnad för våldsutsatta människor och djur.