Kvinnojourskvinna och brottsofferstödjare: Så kan du Se Sambandet


Du som möter brottsoffer kan ta hjälp av kunskapen om Sambandet för att se till att dina klienter får det stöd de behöver. Här får du förslag på några enkla åtgärder som kan bidra till att fler utsatta upptäcks och kan lämna våldet.


Råden på den här sidan riktar sig till kvinnojourer, brottsofferjourer med flera som arbetar mot mäns våld mot kvinnor samt mot våld i lhbtq-relationer (oftast samkönade relationer).

Ställ frågor om djur vid första mötet

Ett enkelt sätt att inkludera djur är att redan i det första samtalet med en våldsutsatt kvinna eller partner alltid ställa följande frågor:

  • Finns det djur i hemmet? Har det funnits djur i hemmet?
  • Finns det någon som tar hand om djuren?
  • Oroar du dig för ditt djurs säkerhet?

I ett senare samtal kan du använda en manual för att ställa fördjupade frågor om våld mot djur.

Hitta lösningar som innefattar djuret

Det är viktigt att väva in i sin förståelse av våldets mekanismer att det känslomässiga bandet mellan den utsatta partnern och djuret kan användas som ett vapen av den som slår och utövar makt och kontroll. Det betyder rent konkret att man bör hitta lösningar som innefattar djuret, om inte annat för att underlätta för personen att verkligen ta steget och bryta upp från relationen.

Skapa kontakter och rutiner så att djuren ingår som en självklar del när ett skyddat boende planeras.

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, vet vilka kvinnojourer och skyddade boenden som tar emot djur. De har också kontaktuppgifter till den ideella organisationen Veterinär Omtanke Om Våldsutsattas djur (VOOV). Föreningen erbjuder skyddat boende till djur när kvinnan/partnern bor på kvinnojour. En tredje möjlighet för att erbjuda djuret skydd kan vara om det finns en djurskyddsorganisation på orten som kan ge djuret ett tillfälligt hem.

Om den våldsutsatta nekas ekonomiskt bistånd för att skydda djuren: överklaga!

Många kvinnor är utsatta för ekonomiskt våld och har inte själva möjlighet att bekosta en plats på ett djurpensionat. I dagsläget ses sällan kostnader för djur som en del i bidragsnormen. Djur anses nämligen vara saker i lagstiftningen och socialtjänsten bekostar inte ”magasinering” av saker, inte ens om ”saken” är ett älskat familjedjur. Samtidigt finns det undantag i Socialtjänstlagen (SoL). Det är möjligt att ge ekonomiskt bistånd utöver normen för ökade levnadsomkostnader på grund av våld. Skyddet av familjedjuren borde ses som en sådan extra kostnad.

Se Sambandet menar att det är viktigt att beslut från socialtjänsten som innebär att en våldsutsatt nekas bistånd som syftar till att ge skydd eller på andra sätt ta hand om familjedjuren bör överklagas. Överklagar tillräckligt många deras beslut blir det tydligt att det finns ett problem som måste förändras. Vi har tagit fram en mall för hur man kan överklaga biståndsbeslutet och vart det ska skickas.

Informera om hur man kan styrka äganderätten av djuren

Tala om för den utsatta partnern att det är bra att hon tar med sig information som styrker hennes äganderätt av djuren. Äganderätten kan styrkas genom köpe- eller överlåtelseavtal i hennes namn. Även andra dokument i hennes namn kan fungera som bevis, som vaccinationsintyg och sparade kvitton på att hon betalat för veterinärbesök, foder eller djurförsäkring.

Låt de utsatta bearbeta känslor kring djurets situation

Om kvinnan/partnern eller barnet har sett djuret utsättas för våld är det en traumatisk upplevelse. Det är viktigt att låta dem tala om sina upplevelser av maktlöshet och rädsla men också eventuella känslor av att ha svikit någon som inte kan försvara sig.

Anmäl om ni får kännedom om att djur är i fara

Kvinno- och brottsofferjourer lyder inte under lagen om sekretess. Det betyder att om ni på kvinno- eller brottsofferjouren får kunskap om att det i kvinnans/partnerns hem finns ett eller flera utsatta djur kan ni anmäla det till Djurskyddshandläggaren på länsstyrelsen. På den här sidan finns ett underlag som du kan använda när du anmäler oro för djur. En sådan anmälan kan göras anonymt om man vill det. Det går också att göra en anmälan till polisen om djuret har utsatts för fysiskt våld.

Samarbeta med en veterinär på orten

En veterinär kan besiktiga djuret och dokumentera eventuella skador. Veterinären ska skriva ett rättsintyg på djurets skador och det kan läggas med till åklagaren.

OBS! Det är viktigt att veterinären skriver att djuret har lidit av de slag eller sparkar eller annat som gett upphov till skadorna. Det är lidandet som är grunden för att misshandeln ses som ett djurplågeribrott.

Samverka med aktörer som kan djurskydd

Inkludera organisationer och myndigheter som arbetar med djuromsorg och djurskydd i redan upparbetade samverkansgrupper. Arbeta med kunskapsutbyte, så att personer inom socialtjänsten och vården lär sig om djurskydd och att se uttryck för djurplågeri, och vice versa: att de inom djursidan lär sig se uttryck för våldsutsatthet hos människor. Klargör de sekretessregler som styr respektive verksamhet.

Länsstyrelsen i Västmanland har skrivit en samverkansplan för hur sociala myndigheter och organisationer kan samverka med djurskyddet med flera verksamheter.

Tänk på att djur kan utgöra ett hot och vara utsatta samtidigt

Var uppmärksam på att det kan finnas djur, oftast hundar, som faktiskt är ett hot mot kvinnans och barnens säkerhet. Samtidigt kan djuret trots sin farlighet vara utsatt för djurplågeribrott och behöva ett annat boende. I dessa fall är det bäst att kontakta polis och djurskyddsinspektör så att de kan handlägga djurskyddsdelen av ärendet.

Ta upp Sambandet vid utbildningar

Inkludera kunskap om Se Sambandet vid utbildningar och fortbildningar om stöd till våldsutsatta kvinnor, partners och barn. På vår Materialsida finns också en kort text som beskriver sambandet som kan kopieras och läggas ut på er hemsida.

Stöd politiska förslag som tar hänsyn till Sambandet

Som ett mer strukturellt arbete kan du stödja förslag om att lagen om besöksförbud även bör omfatta djur. Man kan också ställa sig bakom förslag om att våld mot djur bör ses som en försvårande faktor när det handlar om kvinnomisshandel och våld i nära relationer samt bli en del i kvinnofrids- och fridslagstiftningen. Detta är några av de politiska krav som Se Sambandet ställer.

Bli gärna medlem i Se Sambandet, som enskild eller organisation. Det ger oss större möjlighet att driva förslag som skulle göra skillnad för våldsutsatta människor och djur.