Du som jobbar med barn: Så kan du Se Sambandet


Detta behöver du som arbetar med våldsutsatta barn – i ditt yrke eller ideellt – känna till om sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor. Hur familjens djur har det kan exempelvis ge viktiga ledtrådar om barnens situation. Ladda gärna ner Se Sambandets barnbroschyr.


Ställ frågor om djur redan vid första mötet

Ta som rutin att ställa frågor om djur och hur de behandlas av olika familjemedlemmar redan vid inledande samtal, remitteringar, bedömningssamtal m. m. Det ger värdefull information och kan hjälpa till att identifiera olika våldsmönster samt om ytterligare personer är i riskzonen för att utsättas för våld.

Många barn vill inte berätta om vad som hänt eftersom de kan känna lojalitet mot sina föräldrar. Andra vågar inte säga något. Ber man i stället barnet att berätta om djurets situation kan det bli en ingång till en mer utförlig berättelse. Att ensam bära djurets utsatthet kan kännas tungt och det kan vara skönt att få dela den bördan med en inkännande vuxen.

Barn har ofta starka känslomässiga band till sina sällskapsdjur. Det kan användas mot dem vid sexuella övergrepp genom att förövaren hotar att döda eller skada djuret om barnet berättar. Ha det i åtanke vid samtal med barnet.

Vid hembesök, ta reda på hur djuren mår

Vid hembesök, ta som rutin att kontrollera hur djuren i hushållet mår och ställ frågor om djurens hälsa och eventuella andra problem. Använd gärna Se Sambandets forskningsbaserade manual för att ställa frågor om hur djurets situation. Är djuret utsatt kan du också göra en så kallad korsrapportering av djuret till djurskyddshandläggaren. Fråga föräldern om tillstånd för att bryta sekretessen.

Försäkra dig om att det inte finns farliga djur i familjen som kan skada barnen. Rådgör med en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen om det uppstår problem. Du kan alltid vara anonym om du vill ställa en fråga om hur du bör agera.

När unga skadar djur

Om du får kännedom om att ett äldre barn eller en ungdom skadar eller på andra sätt är grym mot djur, undersök om det kan ha utsatts för övergrepp eller om mamma/förälder utsätts för våld. Oavsett vilka andra omständigheter som föreligger bör en utredning öppnas och barnet/den unge få stöd att förändra sitt beteende.

Samverka med aktörer som arbetar med djurskydd

Samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med djuromsorg och djurskydd och inkludera dem i redan upparbetade samverkansgrupper. Arbeta med kunskapsutbyte, så att personer inom socialtjänsten och vården lär sig om djurskydd och att se uttryck för djurplågeri, och vice versa, att de inom djursidan lär sig se uttryck för våldsutsatthet hos människor. Klargör de sekretessregler som styr respektive verksamhet.

Sprid kunskapen om Sambandet

Inkludera kunskap om att Se Sambandet på utbildningar om stöd till våldsutsatta barn och barn som utsätts för sexuella övergrepp, men också i utbildningar om barn som utsätter andra barn för våld, så kallad mobbing. På sidan med material finns en kort text som beskriver sambandet som kan kopieras och läggas ut på er hemsida.

Stöd politiska förslag som tar hänsyn till kopplingen mellan olika former av våld

Som ett mer strukturellt arbete kan du stödja förslag om att lagen om besöksförbud även bör omfatta djur. Det gäller också förslag om att våld mot djur bör ses som en försvårande faktor när det handlar om kvinnomisshandel och våld i nära relationer samt bli en del i kvinnofrids- och fridslagstiftningen. Det är några av de frågor som Se Sambandet driver.

Bli gärna medlem så att vi får större kraft i påverkansarbetet.