Du som jobbar med äldre: Så kan du Se Sambandet


Här får du som arbetar med vård och omsorg om äldre personer tips på hur du kan försäkra dig om att även eventuella djur i hemmet har det bra. Det är viktigt både för djuren och den gamla. Det kan också bidra till att fall där äldre personer utsätts för våld, exempelvis av en make eller annan anhörig, upptäcks. 


Utgå från att det finns starka känslomässiga band mellan den äldre och dennas sällskapsdjur. Djuret är en familjemedlem och ett viktigt sällskap för den gamla.

Var uppmärksam på varningstecken

Ha i åtanke att den äldre kan vara utsatt för våld, antingen av sin make eller av en annan anhörig. I vissa fall riktas våldet i huvudsak mot djuret. Fråga den äldre hur hon och djuret har det och lyssna på svaret. Om du vill ha något att utgå från i dessa samtal kan du använda denna manual för att ställa frågor om våld mot djur.

Ta upp djurets situation i bedömningar och planering

Det är viktigt att diskutera djurets situation i bedömningssamtalet för hemtjänstinsatser. Kontrollera om det finns någon som i ett akut läge kan ta hand om djuret. Ta som rutin vid hembesök att försäkra dig om att djuret har det bra och förhör dig om eventuella problem med djurets hälsa eller välbefinnande. Om den äldre är ekonomiskt eller fysiskt oförmögen att ge lämplig vård och omsorg till djuren, fråga om du kan kontakta en djurskyddsinspektör för rådgivning.

Äldre kan försumma sig själva och sätta sina djur i första rummet. Hör dig för om djurets mående. Vem ser till djurens dagliga vård om den äldre behöver vårdinsatser som innebär att den äldre inte kan vara kvar i hemmet? Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en broschyr om vilken hjälp som finns att få.

Samverka med aktörer som jobbar med djurskydd

Samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med djuromsorg och djurskydd och inkludera dem i redan upparbetade samverkansgrupper. Ta kontakt med länsstyrelsens kvinnofridshandläggare för information och kontaktuppgifter.

Arbeta med kunskapsutbyte så att personer inom socialtjänsten och vården lär sig om djurskydd och att se uttryck för djurplågeri, och vice versa, att de inom djursidan lär sig se uttryck för våldsutsatthet hos människor. Klargör de sekretessregler som styr respektive verksamhet.

Vill du bidra med kunskap?

Har du egna erfarenheter eller annan kunskap, som vårdtagare, anhörig, yrkesverksam eller ideell i denna fråga så maila gärna oss och berätta. Du får självklart vara anonym. info@sesambandet.se

Sambandet mellan våld mot äldre kvinnor och våld mot djur är Se Sambandets fokusområde 2017.

Sprid kunskapen om Sambandet

Lyft in kunskap om att Se Sambandet på utbildningar inom äldreomsorgen men även inom vården rent generellt. På sidan med material finns en kort text som beskriver sambandet som kan kopieras och läggas ut på er hemsida eller finnas med i ett informationsmaterial.