Djurhälsopersonal: Så kan du agera om du misstänker våld mot djur och människor


Veterinärer och annan djurhälsopersonal kan i sin verksamhet träffa på både förövare och våldsutsatta kvinnor/partner som kommer in med sina djur. Genom att se tecknen och ha rutiner för detta kan du spela en viktig roll både för utsatta djur och människor.


Det kan kännas främmande att som veterinär uppmärksamma och förhålla sig till människors utsatthet. Självklart är det inte veterinärens uppgift att arbeta med våld i nära relationer. Samtidigt är det veterinärens uppgift att uppmärksamma om djur far illa. Det betyder att det kan finnas en brygga mellan dessa två områden, där veterinären kan en spela en avgörande roll både för djur och människor.

Forskning har visat att våldsutsatta kvinnor med djur uppsöker djurkliniker i högre grad än andra djurägare. Däremot berättar de inte om våldet och inte heller om att djuret har varit utsatt. Veterinär och annan djurhälsopersonal kan genom att uppmärksamma den här gruppen av djurägare och utsatta djur spela en avgörande roll för att bryta våldsspiralen.

På vår Materialsida finns en kort text som beskriver sambandet som kan kopieras och läggas ut på er hemsida. Den visar djurägarna att ni känner till och agerar utifrån sambandet.

Ha en strategi för hur du ska agera om du misstänker våld

Tänk igenom hur du ska agera om du får intrycket att djurägaren är våldsutsatt, eller om barnen verkar rädda eller oroliga på andra sätt. Är båda djurägarna med är det bra att dela på matte och husse. Låt dem berätta var och en för sig vad som hänt djuret utan att behöva känna sig iakttagen av den andra. Det gör du enklast genom att till exempel föreslå en röntgenundersökning eller en annan undersökning och be den ena parten att följa med och hålla i djuret.

Om du har möjlighet kan du använda en manual för att ställa frågor om våld mot djur.

Hänvisa till någon av de organisationer i länsstyrelsens kvinnofridsgrupp eller i den lokala samverkansgruppen om våld i nära relationer som du tror bäst kan hjälpa den utsatta kvinnan.

Tror du att ett barn kan vara utsatt – anmäl

Misstänker du att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten – se mall här. När djuret är utsatt och man misstänker att barnet far illa kan man göra en så kallad korsrapportering.

Sätt upp information om kvinnojourer på kliniken

Ha information om den lokala kvinnojouren tillgänglig på kliniken. Ofta är toaletten en bra plats eftersom människor kan ta del av informationen utan att förövaren kan kontrollera det. Informera om att Se Sambandet på klinikens hemsida.

Inför en handlingsplan

Linda Broman Strohmaier har skrivit en handlingsplan riktad till veterinärkliniker som vill fördjupa sitt arbete med att se våldsutsatta kvinnors djur. Handlingsplanen hittar du här.

Erbjud reducerade kostnader eller avbetalning

Ett problem inom djurhälsovården är att djurförsäkringen inte faller ut om en i familjen medvetet har tillfogat djuret skador. Om kvinnan inte kan betala kostnaderna själv kan man som veterinär tvingas ta ställning till om man ska behandla djurets skador eller inte. Kanske kan kliniken erbjuda våldsutsatta kvinnors djur reducerade kostnader för veterinärvård eller lägga upp en avbetalningsplan.

Anmäl avsiktliga skador på djur till länsstyrelsen

Om det är tydligt att djuret har tillfogats skador ska man som veterinär registrera dessa och sedan anmäla händelsen till djurskyddet på länsstyrelsen. Därefter är det upp till djurskyddshandläggaren att vidta åtgärder.

Tänk på möjligheten att djurmisshandel kan vara en differentialdiagnos. Anamnesen kan ge en vägledning om avvikelser gällande kliniska förhållanden, patientens historia och information om djurägaren. Vissa typer av skador och avvikande beteenden hos djuret bör leda till en ökad misstanke om att djuret tillfogats skadorna av ägaren.

Var uppmärksam på om djurägare vill avliva unga friska djur

Detta gäller i synnerhet djur upp till två år. Särskilt katter ligger i riskzonen för att avlivas som en del i det psykiska våldet riktat mot kvinnan/partnern och barnen. Förövaren skapar en känsla av hot och terror genom att visa vem som bestämmer över liv och död.

Stäm av med andra veterinärer på samma ort

Det är inte ovanligt att förövaren uppsöker olika veterinärer, antingen för att djuret är skadat eller för att avliva det. Ha kontakt med andra veterinärer i samma upptagningsområde. Då kan ni gemensamt lokalisera om en och samma djurägare regelmässigt vänder sig till olika kliniker med skadade djur eller för avlivning.

Dokumentera på rätt sätt

Samverka med djurskyddshandläggaren och utveckla rutiner om hur rättsintyg ska skrivas för att ännu bättre motsvara vad som krävs för att denne ska kunna göra ett ingripande eller ett föreläggande.

Informera dig om vad som ska registreras och hur det ska formuleras samt vilken information som bör sparas som bevis vid misstanke om brott. Ta reda på vad åklagarna kräver för att driva fall om misstänkt djurplågeri.

Samarbeta med aktörer som kan våldsprevention

Kontakta den lokala samverkansgruppen om kvinnofrid eller våld i nära relationer genom att kontakta länsstyrelsens kvinnofridssamordnare eller de som arbetar med kvinnofrid på socialtjänsten i kommunen. Länsstyrelsen i Västmanland har skrivit en samverkansplan för hur sociala myndigheter och organisationer kan samverka med djurskyddet med flera verksamheter.

Erbjud er att arbeta med kunskapsutbyte, så att personer inom socialtjänsten och vården lär sig om djurskydd och att se uttryck för djurplågeri, och så att ni på djursidan lär er att se uttryck för våldsutsatthet hos människor. Klargör de sekretessregler som styr respektive verksamhet.

Öka er och andras kunskap

Ta reda på mer om Non-Accidental-Injuries (NAI) eller på svenska, medvetet påförda skador. Det finns forskning som visar att vissa karakteristiska skador kan kopplas till våld mot djuret och troligen inte är skador på grund av olyckor.

Tyvärr finns det inte något skrivit på svenska om NAI. Här kan du ladda ner en engelsk informationsbroschyr som vänder sig till veterinärer och annan djurhälsopersonal och som beskriver hur NAI kan upptäckas på kliniken.

Inkludera kunskaper om att Se Sambandet på utbildningar, både på din egen arbetsplats och på konferenser, men också i andra utbildningssammanhang.