Förövare kan hota och skada familjens djur för att kontrollera sin partner


Våld mot familjedjuren är en del i mäns våld mot kvinnor och partner. För att den utsatta ska kunna lämna våldet behöver man därför se till att det finns en trygg plats även för djuren.


Att komma åt partnern via djuret

Forskning visar att våld mot familjedjuren utövas som en del av mäns våld mot kvinnor. Det här våldet förekommer även i lesbiska och homosexuella mäns förhållanden.

Det tar sig uttryck genom att mannen/partnern vanvårdar, hotar, skadar, dumpar och till och med dödar djuret, ibland genom att låta avliva det friska djuret på en veterinärklinik. Syftet är att förnedra, kränka eller tvinga kvinnan/partnern till lydnad och tystnad. Se Sambandet har tagit fram en manual med frågor du kan använda dig av för att ta reda på vad mannen/partnern gjort mot djuret. I manualen finns också kontaktuppgifter om vart du ska vända dig och hur du ska agera för att kunna ge både kvinnan och djuret hjälp.

En våldsutövare kan exempelvis hota med att utsätta djuret för våld om kvinnan/partnern lämnar relationen. Många utsatta stannar kvar i förhållandet för att skydda sitt djur. Man kan säga att familjedjuren på så sätt blir en kvarhållande faktor för de utsatta. Därför är det viktigt att hjälpa kvinnan/partnern att få ett skyddat boende dit djuret kan följa med, alternativt att se till att djuret placeras på ett eget tryggt skyddat boende.

Särskilt utsatta grupper

Unga kvinnor, kvinnor utan barn eller kvinnor som har barn som flyttat hemifrån kan vara särskilt emotionellt knutna till djuren. Det är därför viktigt att uppmärksamma dessa grupper.

Varför lämnar kvinnan kvar djuret hos förövaren?

Kvinnor som känner stor oro för sina barns säkerhet kan till sist känna sig tvungna att lämna djuret kvar i hemmet. Det kan skapa känslor av skam hos kvinnan och stark oro för djuret hos både henne och barnet.

Kvinnor som upplever att det trots allt finns en relation mellan mannen och djuret kan i vissa fall lämna djuret i hemmet om behovet av ett skyddat boende blir akut.

I en del fall menar kvinnor att mannen använt sig av ”hårda” uppfostringsmetoder snarare än direkt fysiskt våld. Också i dessa fall kan kvinnan i en del fall tänka sig att lämna djuret och söka skydd på kvinnojour.

Vart kan djuret ta vägen?

Det finns få kvinnojourer och skyddade boenden dit djur kan följa med. I bidragsnormen från socialtjänstlagen ingår inte heller kostnader för familjedjur eller för placering på djurpensionat. Se Sambandet anser att kostnader för djur i dessa fall borde ses som ”fördyrande kostnader i samband med utsatthet för våld” och ersättas.

Om socialtjänsten avslår kostnader för djur kan du överklaga beslutet utifrån denna mall.

Av säkerhetsskäl bör djuret inte lämnas till en släkting eller vän. Mannen/partnern kan gå dit och kräva att få djuret, vilket sätter anhöriga och vänner i en osäker situation.

I vissa fall är kvinnans oro för djurets säkerhet så stor att hon inte kan tänka sig att lämna bort det till någon annan. Då måste det finnas lösningar så att kvinnan kan lämna våldet.

Om kvinnor tvingas lämna djuret hos förövaren för att de inte erbjuds någon form av skydd dit djuret kan följa med, kan det vara ett skäl till att hon senare går tillbaka till mannen/partnern. Oron för djurets välfärd och mående blir till sist för stort.