Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer


Det problem som diskuteras när vi talar om att Se Sambandet med fokus på våld i nära relationer är mäns våld mot kvinnor och våld mot partner. Här kan du läsa om hur forskningen definierat och studerat denna fråga.


Majoriteten av de som utsätts för våld i nära relation är kvinnor. Det våld heterosexuella män drabbas av är i många fall försvarsvåld, med andra ord att kvinnan slår tillbaka när hon blir attackerad. Men män utsätts också för ”lättare” fysiskt våld. Det våld som kvinnor utsätts för av män är grövre och leder i högre utsträckning till sjukhusvård.

Forskning som studerat våld mot djur generellt visar att det i huvudsak är män som använder fysiskt våld mot djur. Kvinnor däremot dominerar som djursamlare, främst kattsamlare. Kattsamlande är numera en psykiatrisk diagnos i DSM 5.

De som har studerat sambandet har i huvudsak fokuserat på kvinnor som sökt skydd på kvinnojourer och skyddade boenden. I några fall har också partnervåld mellan lesbiska och homosexuella män undersökts.

Hur vi förhåller oss till forskningen och vilka begrepp vi använder

När Se Sambandet återger vetenskapliga rön kan vi enbart uttala oss med stöd i befintlig forskning. Det går alltså inte att peka på ett samband som inte har studerats. Det betyder inte att kvinnor aldrig använder våld mot familjedjuren. Det utesluter inte heller att heterosexuella män utsätts för grovt våld i sina relationer och måste söka sig till ett skyddat boende.

Se Sambandets uppgift är att presentera forskning. Som praktiker och kliniker däremot måste en alltid vara beredd på att kartan inte överensstämmer med verkligheten. I sin verksamhet måste man se det som inte motsvarar den generella bilden samtidigt som man har en stadig grund i det som är känt genom studier.

Utifrån detta använder Se Sambandet som ett övergripande begrepp ”våld i nära relationer”. När forskning och samband redovisas talar vi om ”mäns våld mot kvinnor” eller ”våld mot partner” men ibland enbart ”mäns våld mot kvinnor”. Det har sin grund i forskningen.

Läs mer

Mer om sambandet kopplat till våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor/partner:

Förövare kan hota och skada familjens djur för att kontrollera sin partner

Vad mannen vill lära kvinnan genom att utöva våld mot djuren