Svensk forskning om sambandet och om våld mot djur


Det finns inte mycket svensk forskning om våld mot djur eller om sambandet. Här har vi samlat de svenska studier som vi känner till.


Studier

Djur som brottsoffer

Juristen Helena Striwing skrev Djur som brottsoffer redan 1998. Striwing har en bred ansats och lyfter olika slags brott djur som utsätts för. Hon tar bland annat upp djur som utsätts för våld i parrelationer och de lagrum som såväl jurister och veterinärer som socialsekreterare kan använda sig av för att lagföra brottet samt ge stöd åt alla inblandade.

Övergrepp mot kvinnor och barn

Forskaren och juristen Eva Diesen skriver i boken Övergrepp mot kvinnor och barn 2006 (reviderad utgåva 2013) ett kapitel där hon analyserar de fall av mäns våld mot kvinnor i Stockholms län under ett års tid som gått vidare till domstol. Hon lyfter samtliga fall där det av förundersökningen går att utläsa att också ett djur har drabbats. Hon slår fast att inte en enda man dömts för våldet mot djuret, inte ens när djuret dödats. Orsaken är i huvudsak att straffsatsen för våld mot djur är lågt. Brottet konsumeras eftersom de brott han utfört mot kvinnan har ett högre straffvärde. Diesen avslutar med att ge råd om hur samverkan mellan olika yrkesgrupper kan leda till att djurs rättssäkerhet ökar.

Djurens juridik

Eva Diesen gav ut boken Djurens Juridik 2016 (Stockholm: Wolters Kluwer förlag). Precis som Striwings bok tar Eva Diesen ett brett grepp över djur och juridik och den lagstiftning som berör djurs liv och verklighet.

Med husbondens röst

Sociologen Carin Holmberg gjorde studien Med husbondens röst 2004. Hon frågade i första hand kvinnojourer men också brottsofferjourer om deras kunskap om sambandet. Majoriteten av de kvinnojourer som besvarade enkäten kände till problematiken. De svarade att barn berättar att de sett våld mot familjens djur. Samtidigt kan de inte ta emot djuren i det skyddade boendet. Boken är översatt till engelska och kan läsas i sin helhet här: With the Master’s voice

Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

I den här antologin (2011, Lund Studentlitteratur) visar Carin Holmberg hur sambandet försvårar kvinnans uppbrottsprocess och pekar på hur socialtjänsten kan utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor.

Artiklar

Carin Holmberg, Pappa värmer upp på̊ hunden, Socialpolitik 2004:4-5.

Carin Holmberg & Maria Erlandsson, ”Husaga” av djur på̊ 2000-talet, Svensk Veterinärtidning 2005:8-9.

Carin Holmberg, Konsten att falla mellan stolarna – hur våldsutsatta djur försvinner, Bladmagen 2010:4.

Carin Holmberg, Veterinärer och socialt ansvar, Svensk Veterinärtidning 2011:2.

Lisa Gålmark, Våldets kultur, tidningen Djurens rätt nr 3 1995

Uppsatser

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur – en kvantitativ undersökning av socialsekreterares kunskap

Gabriella Jakobsson och Caroline Vidlund vid Institutionen för socialt arbete vid Uppsala universitet har skrivit denna uppsats om socialsekreterares kunskap om sambandet (2014). I en enkät riktad till 142 socialsekreterare i Uppsala län visade det sig att majoriteten kände till sambandet och såg behovet av skyddat boende för djur. Var femte socialsekreterare har i samtal med en våldsutsatt kvinna förstått att det också finns ett utsatt djur i familjen. Däremot ställs sällan frågan om djur till kvinnorna och det saknas riktlinjer och direktiv för hur man ska arbeta med sambandet.

Djur som våldsoffer i misshandelsrelationer – Djurhälsopersonalens perspektiv

Karin Molin på Institutionen för djuromvårdnad i Skara skrev uppsatsen 2015. Molin visar att det visserligen kan vara svårt att upptäcka såväl psykiskt som fysiskt våld mot djur. Samtidigt finns det en del forskning från Storbritannien där olika faktorer definierats som kan hjälpa djurhälsopersonalen att se våldet när de gör en anamnes. Bedömningen tar också hänsyn till djurets beteende och skador.

The Link – Sambandet mellan våld mot människor och våld

I sin b-uppsats i etnologi vid Uppsala universitet 2013 diskuterar Kristofer Sofroniou Leander vikten av att man i det sociala arbetet mot våld också uppmärksammar våld mot djur. Han visar också på hur våldet hänger ihop.

Vänner i nöd och lust – husdjurets betydelse för kvinnor som lever i en våldsam relation

Studien är Sandra Karis examensarbete i Socialt arbete vid Umeå universitet 2016. I den diskuterar Karis olika perspektiv på djurs betydelse för kvinnan när hon utsätts för våld men också hur djuren och deras välmående kan påverka kvinnans beslut att lämna förhållandet. Karis pekar också på förhållandet mellan barn och djur samt på djur som brottsoffer.

The Tangled Web – en kvalitativ innehållsanalys gällande våld mot djur

Uppsatsen är skriven av Pernilla Johansson och Sara Wannholm på Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 2009. Författarna gör en textanalytisk studie av tidigare forskning om våld mot djur och mellanmänskligt våld. De visar att det mellanmänskliga våldet överskuggar våldet mot djuren och i slutänden framstår det som att det enbart är människor som är verkliga brottsoffer.

Djurens enda hopp? Om inställningen bland distriktsveterinärer till anmälningsplikten vid misstanke om brott mot djurskyddslagen

Examensarbete på veterinärprogrammet av Elin Lundström från 2015. Lundström har djupintervjuat tio veterinärer om hur de ser på sin anmälningsplikt när de möter utsatta djur i sitt arbete. Det visar sig att även om de är positivt inställda till att göra anmälan är det endast fem av tio som har vänt sig till Jordbruksverket. I stället har en del diskuterat med djurägaren och gett olika råd om alternativa sätt att agera. Veterinärer menar att det kan finnas en motsättning mellan den vårdande och den kontrollerande rollen i yrket. (2015)

Människor som utövar våld mot djur – en kvalitativ innehållsanalys av domar gällande djurplågeri

Examensarbete av Louise Ullerfelt på Fakulteten Hälsa och samhälle i Malmö, Kriminologiska programmet, 2016. I uppsatsen gör Ullerfelt en innehållsanalys av 17 djurplågeridomar gällande våld mot djur på grund av: partnervåld, djurets olydnad eller för egen tillfredsställelse. Syftet är att försöka lokalisera gemensamma faktorer bland de personer som döms för djurplågeribrott.

Johanna Sinisalo examensarbete 2019

Examensarbete av Johanna Sinisalo från Högskolan i Dalarna och socionomprogrammet 2019. Syftet med detta examensarbete var att undersöka socialtjänstens organisatoriska förutsättningar till att inta ett sällskapsdjursinkluderande förhållningssätt i arbetet med våld i nära relation. Med hänvisningar till bandet mellan människa och djur samt teorin om socialt stöd betonas den vinst som står att finna i ett förhållningssätt av detta slag.

Böcker

Skönheter och odjur

Avslutningsvis vill vi också nämna historikern Lisa Gålmark, som i sin bok Skönheter och Odjur (2005) bland annat tydliggör teoretiska kopplingar mellan olika typer av våld, maktstrukturer och djurs utsatthet.

Känner du till en studie eller artikel som du skulle vilja se på den här listan? Tipsa oss på info@sesambandet.se.