Se Sambandets stadgar


Se Sambandet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens stadgar styr verksamheten och dem kan du läsa här.


Se Sambandet

Är ett nationellt kunskapscentrum och en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. Fastställda vis extrainsatt årsmöte 2017.

§1 NAMN

Se Sambandet

Organisationsnummer 802467-2969

§2 SÄTE

Föreningens styrelse finns i Tierps kommun i Uppsala län.

§3 MÅLSÄTTNING

Se Sambandets målsättning är att sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor blir en självklar del av den kunskap som behövs för de personer som arbetar mot våld i nära relationer eller för ett bättre djurskydd. Kunskapen ska även kunna omsättas i praktiken för att förebygga våld mot människor och djur.

§3a Målgrupp

Föreningens målgrupp är de som möter våldsutsatta kvinnor/partners barn och äldre samt familjedjuren; i sitt arbete eller i sin verksamhet. En annan målgrupp är de som arbetar med utbildning och kunskapsutveckling för praktiker. En tredje målgrupp är politiker och andra beslutsfattare och då i syfte att påverka lagstiftning och verksamheters rutiner.

§4 ORGAN

Föreningens organ är

  • Årsmöte
  • Styrelse
  • Revisorer
  • Valberedning

§5 MEDLEMSKAP

Till medlem antas den person som efter särskild granskning godkänns av Se Sambandets styrelse och som därefter betalat beslutad medlemsavgift. Den som är medlem ska verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. För att utöva sin rösträtt på ett årsmöte ska personen ha ansökt om medlemskap senast två veckor före årsmötet.

§5a Stödmedlemskap

Till stödmedlem kan både enskild person samt förening, organisation eller företag antas. Stödmedlem blir den som sätter in det aktuella belopp som beslutats av årsmötet på föreningens bankgiro. Stödmedlemskap är till för att stödja föreningen ekonomiskt och ger ingen rösträtt på årsmötet och stödmedlemmen kan inte heller väljas in i föreningens styrelse.

§5b

Både medlemskap och stödmedlemskap löper per kalenderår. Den som betalar sin avgift efter 1 november år 1 anses som medlem eller stödmedlem även påföljande år 2. Sedan löper medlemskapet och stödmedlemskapet per kalenderår.

§6 ANSÖKAN

* Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till föreningsstyrelsen, som snarast fattar beslut om ansökan och sedan meddelar sökanden om innebörden av beslutet. Vid avslag bör motivering lämnas.

§7 UTTRÄDE

* Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen utträda ur föreningen. Medlem anses också att ha utträtt ur föreningen om den denne inte erlägger sin medlemsavgift till föreningen.

§8 UTESLUTNING

* Medlem som motarbetar föreningen eller orsakar föreningen skada kan, efter det att

denna beretts tillfälle att yttra sig till styrelsen, uteslutas. Beslut om uteslutning tas av styrelsen med kvalificerad majoritet och uteslutningsbeslutet träder i kraft omgående.

§9 STYRELSE

* Endast medlemmar i föreningen Se Sambandet kan väljas in i styrelsen. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte. Ordförande väljs på två (2) år. Styrelsens ledamöter väljs på mandatperioder för ett (1) respektive två (2) år vilket bestäms av årsmötet.

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och kassör samt minst 2 och max 4 ledamöter samt suppleanter. Suppleanter har enbart rösträtt om ordinarie ledamot inte deltar på mötet.

Rätt att nominera till förtroendeuppdrag har alla medlemmar i föreningen. Styrelsen får till sig adjungera den som är medlem i förening.

* Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras på annat vis i dessa stadgar.

* Det åligger styrelsen att verka för föreningens målsättning, att verkställa av föreningen fattade beslut, att sköta föreningens ekonomi och bokföring. Styrelsen ska vid årsmötet presentera en verksamhetsberättelse, ett förslag till verksamhetsplan samt föreningens årsredovisning.

§10 ÅRSMÖTE

Föreningens verksamhetsår löper på kalenderår. Det innebär att ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

Årsmötet består av medlemmar från föreningen. Rösträtten ska utövas personligen. Omröstning sker öppen utom vid personval, där sluten omröstning alltid skall ske om det finns fler än en kandidat. Sluten omröstning kan ske i annan fråga, om någon begär det. Ombud har rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt på årsmötet.

Beslut fattas, där inget annat anges i dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller lottning.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet och kan väckas av medlem i föreningen. Styrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. Skriftlig kallelse med föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, propositioner och motioner med styrelsens yttrande och valberedningens förslag ska utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast 2 veckor före årsmötet. Ärende som enskild medlem i föreningen vill ha behandlat på årsmötet ska skriftligen anmälas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1-2 år

13. Val av revisorer samt suppleanter.

14. Behandling av styrelsens propositioner och förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§11 EXTRA ÅRSMÖTE

Vid extra årsmöte kan endast ärenden upptas till beslut som varit angivna i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, såvida mötet inte beslutar annorlunda. Över extra årsmöte förs protokoll. Detta ska justeras av två därtill vid mötet valda protokolljusterare.

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§12 FIRMATECKNARE

* Ordförande och en ledamot som utses av styrelsen, tecknar tillsammans eller var för sig föreningens firma.

§13 STYRELSESAMMANTRÄDEN

* Styrelsen sammanträder fysiskt minst en gång per år. Kallelse till styrelsemötet ska skickas ut senast en vecka före mötet. Beslutsprotokoll ska föras vid styrelsemötena.

Beslutsprotokollen ska justeras av justerare.

§14 ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR

* Inga arvoden utgår, vare sig till styrelse eller andra medlemmar i föreningen. Ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§15 BESLUTSFÖRHET

* Styrelsen är beslutsför då ordförande och två ytterligare styrelseledamoter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§16 REVISION

* Styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper och verksamhet ska årligen granskas av den på årsmötet utsedda revisorn. Styrelsen ska överlämna årsredovisningen i sådan tid att revisor kan avlämna sin revisionsberättelse till årsmötet.

§17 STADGEÄNDRING

* Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmötet. Beslut om ändring kräver kvalificerad majoritet av de avgivna rösterna. För ändring av § krävs två (2) på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 7 dagar före extra årsmöte.

§18 UPPLÖSNING

* För upplösning av föreningen krävs beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Beslut om upplösning kräver kvalificerad majoritet av de avgivna rösterna. Vid det senare mötet ska även fattas beslut om disposition av eventuell egendom och ekonomiska tillgångar tillhörande föreningen. Eventuell egendom och ekonomiska tillgångar ska tillfalla annan ideell verksamhet med liknande ändamål.