Hur barn påverkas av att bevittna våld mot familjedjur


Barn som har sett familjedjuren utsättas för våld brukar reagera på ett av tre sätt.


Barn har olika förutsättningar

En viktig första utgångspunkt när man talar om våld mot barn och våld mot familjedjur, är att barn är ett vitt begrepp. Det spänner mellan åldrarna 0 och 18 år. Självklart har ålder betydelse för vilka konsekvenser det har för ett barn att bevittna och uppleva samt bearbeta våld mot familjedjuren.

Barn är också individer och befinner sig i ett socialt sammanhang. Det betyder rent konkret att vissa barn har egna inre resurser som gör att de klarar av att bearbeta och förhålla sig till svåra upplevelser bättre än andra barn. Samtidigt visar forskning att de barn som har någon vuxen att tala med är de barn som har bäst möjligheter att bearbeta sina trauman. De kan reda ut saker med sin mamma/förälder eller med en annan nära släkting eller vuxen.

Det är viktigt att komma ihåg att uppgiften som vuxen och som professionell är att ta reda på hur barnet vi möter faktiskt mår och vilka behov det har. Många professionella förstår till exempel inte den nära relationen mellan barn och familjedjur och öppnar därför inte upp för samtal om hur barnet upplevt djurets situation.

Tre vanliga reaktioner

Forskningen talar i huvudsak om tre konsekvenser för barn som bevittnat och upplevt våld mot familjedjuren.

  • Barn kan bli traumatiserade och känna vanmakt och må mycket dåligt.
  • Barn kan skydda sig genom att stänga av sina känslor och får då svårt att utveckla empati med andra.
  • Barn kan själva börja använda våld mot djur, mot jämnåriga kamrater men också senare i livet som vuxna. Detta som ett sätt att bli av med känslor av frustration och ångest. Med andra ord, barns våld mot djur kräver en djupare utredning.

När man frågat barn hur de vill att vuxna ska agera svarar de flesta att de vill att vuxna ställer raka och tydliga frågor om våld.