Sekretess i socialtjänsten och sjukvården Får jag larma om djur far illa?


Här skriver vi kort om vilka sekretessregler som gäller inom socialtjänsten och sjukvården. Det är inte helt klart om kvinnojourer omfattas av socialtjänstens sekretess när det är socialtjänsten som betalar för platsen i jourboendet. Här finns information om hur man gör en anmälan om att djur far illa till djurskyddshandläggaren.


Ny lag ger socialtjänst och hemtjänst rätt att bryta sekretessen vid djurplågeri

Den 1 april 2019 träder en ny skrivning i Offentlighet- och sekretesslag (OSL) i kraft. Det är den så kallade Lex Maja. Namnet hänvisar till katten Maja som lämnades kvar i en lägenhet då hennes äldre matte åkte in på sjukhus. Personalen i hemtjänsten hänvisade till sekretesslagstiftningen och vägrade att lämna uppgifter så att katten Maja kunde få hjälp. I stället svalt och törstade Maja ihjäl.

I korthet innebär den nya sekretesslagen att hemtjänst- och socialtjänstpersonal har rätt att bryta sin sekretess om de upptäcker ett vanvårdat eller misshandlat djur. Det ska inte krävas någon särskild utbildning för att förstå djurets utsatthet utan det räcker med en lekmannabedömning. I första hand ska man vända sig till den som utsätter djuret och förmå denna person att agera annorlunda i förhållande till djuret. Personalen behöver inte ha kunskap om djur eller kunna ge några konkreta tips utan enbart uppmuntra till ett annat agerande. Efter att antal veckor ska man göra en utvärdering och då bedöma om det är i klientens (inte djurets) intresse att en anmälan görs till länsstyrelsens djurskydd. Om det inte bedöms som bäst för klienten behöver man inte göra någonting.

Givetvis kan man när det gäller fall som katten Maja anmäla på en gång. 

OBS! Det är socialnämnden i varje enskild kommun som ska informera sina anställda om denna nya sekretessbrytande regel och hur den ska förstås.

Samtidigt kan klienten själv häva socialtjänstens sekretess om hen vill. Det betyder att om klienten meddelar sin socialsekreterare att sekretessen ska upphävas, kan socialsekreteraren tala öppet om fallet med de personer som klienten uppgivit.

Det är bra att veta att man fortfarande kan vara anonym när man gör en anmälan till djurskyddet på länsstyrelsen. Enligt lagen behöver nämligen inte anmälaren uppge sitt namn för att djurskyddsinspektören ska öppna ett ärende. Troligen prioriterar länsstyrelsen en anmälan från en yrkesverksam person men man ska inte bortse från anonyma anmälningar.

Sjukvårdspersonal kan bryta sekretessen och polisanmäla att en patient utsatts för brott om straffet förväntas överstiga ett års fängelse. Det kräver i sin tur att minimistraffet är minst ett års fängelse, eftersom straffet annars kan understiga den lägsta påföljden. Det innebär att vårdpersonal kan bryta sekretessen vid grov misshandel och våldtäkt. Däremot inte om brottet rubriceras som grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning, eftersom minimistraffet för dessa brott är nio månaders fängelse. Samtidigt är det inte sjukvårdspersonalen utan polis och åklagare som ska rubricera brottet. Med andra ord är det inte sjukvårdspersonalen som ska avgöra om brottet är grov misshandel eller kvinno- eller fridskränkning.

Under 2019 och 2020 ska straffskalan för djurplågeribrott utredas samt frågan om det behövs ett grovt djurplågeribrott.