Får jag larma om djur far illa? Sekretess i socialtjänsten och sjukvården


Här skriver vi kort om vilka sekretessregler som gäller inom socialtjänsten och sjukvården. Kvinnojourer omfattas inte av dessa utan kan redan idag göra en anmälan om att djur far illa till djurskyddshandläggaren.


Ny lag kan ge rätt att bryta sekretessen vid djurplågeri

När detta skrivs (sommaren 2017) arbetar Näringsdepartementet med en ny djurskyddslag. Bland annat ska straffskalan för djurplågeribrott utredas och ett grövre djurplågeribrott med högre straff väntas ingå i lagförslaget.

Lagförslaget kommer troligen även att innehålla en ny regel om att sekretessen får brytas vid misstänkt djurskyddsbrott eller djurplågeribrott. Den regeln ska gälla för anställda inom socialtjänsten och sjukvården. Det skulle göra det möjligt för dessa båda yrkesgrupper att göra en anmälan till djurskyddsinspektören på länsstyrelsen om de möter ett utsatt djur.

Sekretess: detta gäller idag

I dagsläget gäller följande för personal inom socialtjänsten och sjukvården: Att bryta sekretessen för ett brott med låg straffskala som djurskyddsbrott eller djurplågeribrott är inte tillåtet. Den som bryter sekretessen riskerar att förlora sitt arbete och i värsta fall få fängelsestraff.

Eftersom det är möjligt att vara anonym vid en anmälan till djurskyddet på länsstyrelsen händer det dock att myndighetspersoner gör en anonym anmälan om att djur far illa. Enligt lagen behöver nämligen inte anmälaren uppge sitt namn för att djurskyddsinspektören ska öppna ett ärende.

Sekretessen kring en klient på socialtjänsten eller en vårdtagare inom sjukvården är därmed än så länge absolut och får inte brytas.

I dessa fall får sekretessen brytas

Ett undantag från sekretessreglerna är om man tror att barn eller ungdomar under 18 år far illa. I dessa fall ska vårdpersonal, annan tjänsteman men också alla som arbetar med barn i skolan i eller i andra verksamheter göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten. Alla som misstänker att barn far illa har rätt att göra en orosanmälan.

När det gäller socialtjänstens sekretess kan klienten själv häva den om hen vill. Det betyder att om klienten meddelar sin socialsekreterare att sekretessen ska upphävas, kan socialsekreteraren tala öppet om fallet med de personer som klienten uppgivit.

Sjukvårdspersonal kan bryta sekretessen och polisanmäla att en patient utsatts för brott om straffet förväntas överstiga ett års fängelse. Det kräver i sin tur att minimistraffet är minst ett års fängelse, eftersom straffet annars kan understiga den lägsta påföljden. Det innebär att vårdpersonal kan bryta sekretessen vid grov misshandel och våldtäkt. Däremot inte om brottet rubriceras som grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning, eftersom minimistraffet för dessa brott är nio månaders fängelse. Samtidigt är det inte sjukvårdspersonalen utan polis och åklagare som ska rubricera brottet. Med andra ord är det inte sjukvårdspersonalen som ska avgöra om brottet är grov misshandel eller kvinno- eller fridskränkning.