Mall för att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten


Detta är steg två när du överklagar socialtjänstens biståndsbeslut.


Om den första instansen Förvaltningsrätten avslår din begäran vänder du dig till Kammarrätten. Skicka din överklagan till den handläggare på Förvaltningsrätten som har avslagit din överklagan. Gör det inom tre veckor efter beslutet, om det inte står något annat i de papper du fått från Förvaltningsrätten.

Hur du kan skriva

Till Förvaltningsrätten

Jag vill överklaga beslutet till Kammarrätten.

Datum:

Här skriver du dagens datum.

Klagande:

Det är du som är den klagande. Här skriver du ditt förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och om du har en e-postadress.

Jag vill överklaga beslutet.

Skriv datum för Förvaltningsrättens beslut och det diarienummer (dnr-nummer) eller målnummer som står på beslutet.

Skäl för min överklagan är:

Här skriver du varför du tycker att beslutet är fel och varför du har rätt att få den hjälp som du har sökt. Om du har intyg som styrker dina argument skickar du med dem.

Du kan också skicka in din överklagan och komplettera senare med intygen men skicka in intygen så fort som möjligt. Skriv i så fall till den här raden: ”Jag kommer senare att komplettera överklagandet.”

Det jag yrkar på (alltså vad du vill ha beviljat):

Här skriver du vad du vill ha. Skriv hur du vill att ditt beslut ska ändras. Du kan skriva samma sak som du skrev tidigare, när du överklagade till Förvaltningsrätten.

Om du vill gå till domstolen och prata om ditt ärende, så skriver du: ”Jag hemställer om muntlig förhandling.”

Skriv under och skicka in

Skriv under brevet med din namnteckning. Under din namnteckning skriver du ditt namn med tydliga bokstäver, det vill säga ett namnförtydligande.

Överklagan måste postas och får inte skickas med fax eller mail.