Mall för att överklaga Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen


Detta är steg tre när du överklagar socialtjänstens biståndsbeslut.


Om du har fått avslag i första instans (Förvaltningsrätten) och andra instans (kammarrätten), kan du vända dig Högsta förvaltningsdomstolen. Det är en domstol som enbart tar upp fall som kan skapa prejudikat. Med andra ord blir en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ett slags mall för hur man ska se på den här typen av fall i framtiden. Det är väldigt få överklaganden som tas upp av Högsta förvaltningsdomstolen så bli inte besviken om de avslår din begäran.

Du skickar din överklagan till den handläggare på Kammarrätten som har tagit beslutet och du gör det inom tre veckor efter beslutet om det inte står något annat i de papper du fått från Kammarrätten.

Så här skriver du

Till Kammarrätten

Jag vill överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Datum:

Här skriver du dagens datum.

Klagande:

Det är du som är den klagande. Här skriver du ditt förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och om du har en e-postadress.

Jag vill överklaga beslutet.

Skriv datum för Kammarrättens beslut och det diarienummer (dnr-nummer) eller målnummer som står på beslutet.

Jag yrkar på (alltså vad du vill ha beviljat):

Här skriver du vad du vill ha. Skriv hur du vill att ditt beslut ska ändras. Du kan skriva samma sak som du skrev tidigare.

Skälen för min överklagan är…

Här skriver du varför du tycker att beslutet är fel och varför du har rätt att få den hjälp som du har sökt.

Om du har intyg som styrker dina argument skickar du med dem. Du kan också skicka in din överklagan och komplettera med intygen senare. Då ska du skriva så här: Jag kommer senare att komplettera överklagandet.

Om du vill gå till domstolen och prata om ditt ärende, så skriver du: Jag hemställer om muntlig förhandling.

Skriv under och skicka in

Skriv under brevet med din namnteckning. Under din namnteckning skriver du ditt namn med tydliga bokstäver, det vill säga ett namnförtydligande.

Överklagan måste postas och får inte skickas med fax eller mail.