Mall för att överklaga socialtjänstens beslut till Förvaltningsrätten


Detta är steg ett när du överklagar socialtjänstens biståndsbeslut.


Du har tre veckor på dig att överklaga ett biståndsbeslut från socialtjänsten. När du har bestämt dig för att överklaga måste du göra det skriftligt. Det är inte svårt och du kan skriva för hand och på vilket papper som helst.

Din överklagan ska du lämna till samma handläggare på socialtjänsten som har fattat beslutet. Handläggaren gör en bedömning om beslutet ska ändras och kontrollerar att din överklagan har kommit in i tid. Om handläggaren inte vill ändra beslutet ska hen skicka din överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Ett exempel på hur du kan skriva

Texten som är skriven med fet stil ska vara med i din överklagan. Texten skriven med vanlig stil förklarar vad du ska skriva. Dessa förklaringar tar du bort när du fyller i det som ska stå.

Datum:

Här skriver du dagens datum.

Klagande:

Det är du som är den klagande. Här skriver du ditt förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och om du har en e-postadress.

Saken:

Här skriver du vad du vill överklaga. Tala om vad det är du inte har fått. Berätta med egna ord vilket beslut du anser är det riktiga.

Skäl för min överklagan:

”Jag har fått avslag på min ansökan om fördyrande kostnader för mitt djur i samband med våld trots att socialtjänsten enligt SoL kapitel 4 får ge högre bistånd än riksnormen när en person är utsatt för våld av en närstående.”

Det jag yrkar på (alltså vad du vill ha beviljat):

Jag anser att jag borde få bistånd beviljat för… (exempel: veterinärkostnader, skyddat boende för min katt).

Skriv under och skicka in

Du måste skriva under överklagan med din egen namnteckning. Den är inte giltig om någon annan undertecknar. Under din namnteckning skriver du ditt namn med tydliga bokstäver, det vill säga ett namnförtydligande.

Överklagan måste postas och får inte skickas med fax eller mail.