Överklaga socialtjänstens biståndsbeslut


Det är inte ovanligt att kvinnor som utsatts för våld i en nära relation nekas ersättning från socialtjänsten för de extra kostnader de har för att kunna skydda sina djur. Detta beslut kan överklagas. Här hittar du mallar som du kan använda.


När en kvinna/partner utsätts för våld av en man/partner är det inte ovanligt att även familjedjuren har farit illa. Det kan medföra extra utgifter för djurens boende om kvinnan måste bo på kvinnojour, veterinärbesök och andra liknande utgifter.

I Socialtjänstlagen står det att socialtjänsten kan bevilja extra kostnader när en person är utsatt för våld. Och redan idag finns det några socialkontor som medger extra kostnader för djuren. Tyvärr är det många som inte gör det.

Ett sätt försöka få det extra bidrag till djuren som behövs och samtidigt påverka för att göra reglerna mer enhetliga, är att överklaga socialtjänstens beslut. Om inte kvinnan orkar göra överklagan själv kan kvinnojourskvinnor, de som arbetar på det skyddade boendet eller någon annan i den utsattas närhet hjälpa till.

Rätten att överklaga ett biståndsbeslut gäller oavsett om du är klient på socialtjänsten eller får stöd och omsorg inom hemtjänsten.

Tre mallar för överklagan

Nedan hittar du tre mallar. Den första är en överklagan till Förvaltningsrätten. Om man inte får rätt där kan man ta ärendet vidare till Kammarrätten. I sista hand kan man vända sig till Högsta förvaltningsdomstolen.

Det kostar inget att överklaga dessa beslut.

Steg 1: Överklaga till Förvaltningsrätten

Steg 2: Överklaga till Kammarrätten

Steg 3: Överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen

Berätta för oss hur det går!

Se Sambandet är intresserade av att veta både om ni får avslag eller bifall på era överklaganden och vilka skäl som de olika instanserna har gett för sina beslut. Vi tänker sammanställa dessa beslut. Vi är däremot inte intresserade av personuppgifter, så du kan vara helt anonym.

Du kan i din överklagan hänvisa till vad Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) skriver på sin hemsida om ekonomiskt bistånd:

”Vid bedömningen av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. Socialtjänstlagen (SoL) ska Socialnämnden beakta behov av stöd och hjälp hos kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Socialnämnden får göra undantag från riksnormen och beräkna kostnader till en högre nivå bland annat om den enskilde har tillfälligt höga kostnader som beror på att han eller hon är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott.”