Om du misstänker att barn far illa – så korsrapporterar du


Det här underlaget är tänkt att underlätta korsrapportering. Det innebär i det här fallet att den som arbetar med djur och träffar på ett djur som har utsatts för våld också gör en orosanmälan till socialtjänsten om det finns barn i hemmet.


Vem kan göra anmälan?

Djurhälsopersonal och djurskyddshandläggare kan till exempel använda detta underlag för att korsrapportera. Men vem som helst som misstänker att ett barn är utsatt för våld kan göra en orosanmälan.

Vart vänder jag mig?

Till socialtjänsten i din kommun eller stadsdel. Du kan ringa in din anmälan eller fylla i nedanstående underlag och skicka per post eller mejl.

Kan jag vara anonym?

Ja, som privatperson. Yrkespersoner kan däremot inte vara anonyma. Ideella på kvinnojourer klassas dock inte som yrkespersoner.


Underlag för anmälan

Besvara frågorna nedan. Det här underlaget kan också läggas som bilaga till mallen för orosanmälan av barn till socialtjänsten. Om du skickar med detta underlag tillsammans med orosanmälan till socialtjänsten blir det tydligt att du har gjort en korsrapportering. Det understryker att det finns fler utsatta, vilket borde leda till att er anmälan prioriteras.

Öppna som PDF – bra för utskrift.

Ladda ner i Word – om du vill fylla i på skärmen.

Frågorna som fritext:

1. Hur många barn var hemmahörande i hemmet?

Namn och ålder på barnen:

2. Har du träffat barnen?

Ja   Nej

Om Nej, ange av vilket skäl:

Om Ja, vänligen besvara nedanstående frågor:

3. Känner du oro för barnets/barnens fysiska omständigheter?

Ja   Nej

Om Ja, beskriv varför:

4. Var själva boendet anpassat för barn?

Ja    Nej

Om Nej, beskriv på vilket sätt det brast:

5. Finns det några fysiska bevis för vanvård?

(Smutsigt, osäkert, inte barnanpassat.) 

Ja   Nej

Om Ja, beskriv dina iakttagelser:

6. Kunde du notera några skador eller märken av tidigare skador på barnet/barnen?

Ja   Nej

Om Ja, beskriv:

7. Uppvisade barnet/barnen beteendeproblem?

(Aggressiva, rädda, allmänt oroliga.) 

Ja    Nej

Om Ja, beskriv:

8. Övriga kommentarer

(T ex. vad som väckte din oro och vad du noterat om djurens situation)

9. Har du rapporterat till socialtjänsten?

Ja   Nej

Om Ja: datum och person du rapporterat till: