Korsrapportering: Så gör du en orosanmälan utanför ditt eget yrkesområde


Här får du som jobbar med människor veta hur du kan påtala oro för djur. Du som arbetar med djur guidas i hur du bör agera vid misstanke om att barn far illa.


Att korsrapportera betyder i det här fallet att den som arbetar med djur och kommer till en gård eller ett hem där det finns utsatta djur gör en orosanmälan till socialtjänsten om det också finns barn i hushållet. Djurhälsopersonal och djurskyddshandläggare bör ha detta som rutin.

Att korsrapportera innebär även att den som i sitt arbete möter en utsatt kvinna/partner, barn eller äldre person som har djur hemma rapporterar misstanke om våld mot djur till djurskyddshandläggaren eller polisen. Exempel på yrkesgrupper som bör korsrapportera utsatta djur är: socialsekreterare, hemtjänst- och annan omsorgspersonal. OBS! Be klienten om att få häva sekretessen. Även de på kvinnojour eller skyddat boende bör korsrapportera men har ingen sekretess att förhålla sig till.

Att påtala oro kan göra stor skillnad för de utsatta

Genom att man på detta sätt uppmärksammar alla individer i ett hem där det förekommer våld kan fler drabbade få stöd och hjälp.

I bland annat England har korsrapportering visat sig vara en framgångsrik väg för att upptäcka utsatta barn och djur som annars inte hade kommit till någon myndighets kännedom (i alla fall skulle det troligen ha tagit längre tid).

Så går det till

Här hittar du underlag för att korsrapportera och göra en orosanmälan av barn eller djur till ansvarig myndighet.

Korsrapportera oro för ett djur

Korsrapportera oro för ett barn