Se Sambandets svar på SoU 2016:60: Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Se Sambandet svarade på den offentliga utredningen om den så kallade samtyckeslagen och ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SoU 2016:60). Vi pekade på att utredaren bortser från att djur är saker i lagstiftningen, vilket kan få stora konsekvenser för djur om de hotas eller utsätts för våld i samband med sexuellt våld.

Läs hela svaret nedan.


Stockholm 26 januari 2017

Till Justitiedepartementet, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm

Se Sambandets remissvar på: Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, SOU 2016:60. Betänkande av 2014 års Sexualbrottskommitté Stockholm 2016.

Se Sambandet är ett kunskapscentrum som arbetar för att synliggöra frågor om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor/partner, barn och våld mot djur. Vid våld i nära relationer utsätts vanligen samtliga i familjen på olika sätt för våldet och våldet kan ta sig olika uttryck, vilket är väl dokumenterat. Djur kan användas mot kvinnan/partnern och/eller barnen på en rad skilda vis.

Se Sambandet pekar nedan på att detta samband riskerar att osynliggöras i utredningen om den sexuella integriteten och att brott mot både kvinnor/partner och djur därmed riskerar att inte ses som det brott som de faktiskt utgör. I förlängningen kan förövaren undgå straff för sitt agerande och för hur denne använder djur för att sätta press på en person för att få denna att ge sitt medgivande till sexuella handlingar.

När det gäller SOU 2016:60, rubriken 5.5.3. Omständigheter som innebär att ett uttryckt val att delta inte ska tillmätas betydelse, vill Se Sambandet understryka följande skrivning i utredningen:

Kommittén skriver att: hot om att ”slå sönder personens egendom” om den inte gör som gärningsmannen säger ”kan” (vår betoning) innebära att ”ett uttryckt val att delta inte ska tillmätas betydelse” (s 205).

Med andra ord: enbart det faktum att gärningsmannen hotar med att slå sönder personens egendom behöver inte leda till att rätten ska tolka det som att det föreligger ett tillräckligt hot för att valet att delta i den sexuella handlingen ska anses som påtvingat och brottsligt. Ordet ”kan” i detta sammanhang betyder således att det inte alltid ska tas hänsyn till hot om att slå sönder egendom. Det kan fortfarande vara tal om ett frivilligt deltagande från den hotade personens sida.

Det är häpnadsväckande att kommittén inte uppmärksammar och tar hänsyn till att djur i svensk lagstiftning definieras som egendom och saker. Det kan i praktiken leda till att inte ens hot om att ”slå sönder” levande varelser kvalificerar sig till ett hot som ska beivras i lagstiftningen. Relationen mellan den våldsutsatta och dennas djur är oftast en nära relation, men förvrids och hånas av förövaren på olika sätt. Om lagstiftaren inte självklart definierar våld och hot mot personens djur som ett brott är risken uppenbar att det kan leda till en lucka i lagen som rent konkret ger förövaren möjlighet att hota eller i värsta fall skada personens djur för att uppnå sina syften.

Sexualbrottskommittén visar en stor okunskap om mäns sexualiserade våld och våld mot partner genom hot och våld mot djur. Se Sambandet anser att allt hot alltid ska innebära att ett uttryckt frivilligt val inte ska gälla. Samt att djur som hotas som en del i det sexualiserade våldet ska ha ett lagstadgat skydd och inte riskera att användas för att ytterligare pressa en matte eller annan omsorgsperson till sexuella handlingar.

För Se Sambandets räkning

Carin Holmberg

Ordförande i Se Sambandet