Vad är vanvård och vad kan jag göra?

Syftet med den här bloggposten är att försöka tydliggöra vad vanvård är, hur den kan se ut, redovisa vanliga anledningar till att djur vanvårdas och ge förslag på vad du kan göra om du misstänker att ett djur är utsatt för vanvård. Glöm inte att du som ser att ett djur lider kan vara den enda som kanske kan göra något och att din insats spelar roll!

 

Vad är vanvård?

Vanvård av djur innebär att bryta mot djurskyddslagstiftningen (djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och djurskyddsföreskrifterna/allmänna råden).

Begreppet vanvård innebär just misskötsel och/eller misshandel. Djur kan i juridisk mening misshandlas, men brottet rubriceras aldrig som det utan som brott mot djurskyddslagen, djurplågeri eller skadegörelse. Detta beror på att djur i lagens mening är objekt och inte subjekt – det vill säga de är ”något” i stället för ”någon”.

Djuren i Sverige har skydd genom den svenska djurskyddslagstiftningen (djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och djurskyddsföreskrifterna och de allmänna råden) som anger hur djur ska skötas och som avses fungera förebyggande mot vanvård. Djurplågerilagstiftningen är en straffbestämmelse, som säger att den som plågar djur begår ett brott – men den utgör trots det egentligen inget skydd för djuren. Skadestånd kan inte utdömas till brottsutsatta djurs förmån då de alltså ses som föremål i lagens mening.

Hur kan vanvård se ut?

Vanvård är ett djurskyddsproblem. Det kan till exempel handla om att djur inte får rätt foder, tillgång till vatten eller inte tas till veterinär för behandling när de är sjuka eller skadade. Vanvård kan också skapa psykiskt lidande hos djur. Det kan exempelvis innebära att som flockdjur få stå ensam utan sällskap eller att plågas mentalt av någon som vill djuret illa.

Vanvård kan också eskalera till djurplågeri som alltså är ett brott och ett polisärende. En katt som överges och lämnas vind för våg eller lämnas kvar i en tom lägenhet utan tillgång till mat och vatten eller en hund som kopplas till ett träd i skogen och lämnas där utsätts också för vanvård och stort lidande.

Varför vanvårdas djur?

En hel del av de nämnda exemplen är ett handlande som görs mot djuret med avsikt – då oftast för att den som skadar djuret får ut något av detta.

Det kan till exempel handla om att djuret utsätts för att förövaren vill komma åt och skada en annan människa som älskar sitt husdjur (det är den problematiken vi inom Se Sambandet arbetar med).

Vanligt när det gäller djur på lantbruk som vanvårdas är att de som ansvarar för djuren har någon form av kris – det kan vara sjukdom, skilsmässa, ekonomisk konkurs etc som gör att vården av djuren blir eftersatt.

Vad är konsekvenserna av vanvård?

Det blir stora samhällsekonomiska kostnader när djur måste omhändertas. Det innebär privata kostnader för den som är djurägare. Konsekvenserna är ändå störst för djuren själva, och många av dem hinner lida svårt. När det är möjligt tas djuren omhand av polisen och omplaceras när det går. För en del djur är det tyvärr inte ett alternativ eftersom de kan vara svåra att omplacera efter att ha utsatts för trauman och tappat förtroendet för människor. Då avlivas de.

För att försöka mildra konsekvenserna för djur (och indirekt människor) som utsätts för vanvård är det viktigt att anmäla! En anmälan till länsstyrelsen är inte straffbar utan anmälningar avskrivs om du skulle ha haft fel.

Vad kan och bör jag göra om jag misstänker eller vet att ett djur vanvårdas?

Är det akut och ett brott som pågår just nu?

Ring då alltid polisen på larmnumret 112! Fotografera, filma eller försök dokumentera på annat sätt det du iakttar, eftersom djurplågeri kan vara svårt att bevisa i efterhand.

Är djuret magert eller för fett? Går djuret utan mat eller vatten? Blir det inte rastat? Tas det inte till veterinär trots sjukdom eller skada? Det är några exempel på situationer som ska anmälas till djurskyddshandläggare.

Ring till djurskyddsavdelningen/veterinärenheten på Länsstyrelsen i ditt län för att göra en anmälan. Det går också att göra anmälningar via e-post eller webbformulär på många länsstyrelser. Du kan vara anonym när du anmäler, men om du uppger namn eller kontaktuppgifter kan inte myndigheten dölja dessa. Då är du inte längre anonym. Myndigheten följder dessutom offentlighetsprincipen, vilket gör att dessa handlingar oftast är offentliga och kan lämnas ut till vem som helst, om inte särskilda skäl föreligger.

Länkar

Hitta din länsstyrelse: http://www.lansstyrelsen.se/

Läs mer om regler för svenskt djurskydd på Jordbruksverkets hemsida (regelverk till höger under ”Bestämmelser”):

Information om polisens roll vid vanskötsel etc

Information om djurplågeri i lagstiftningen (16 kapitlet, 13 §)

Läs mer om när vanvård av djur används som ett sätt att komma åt en människa här på Se Sambandets hemsida.

Behöver du själv skyddat boende och undrar vad du ska göra med ditt djur? Organisationen VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) kan vara en hjälp.


Det här inlägget är en av de texter som Se Sambandet har skrivit för veterinärsajten Morrr.

 

En reaktion till “Vad är vanvård och vad kan jag göra?

Kommentarsfältet är stängt.