Se Sambandet

Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum som syftar till att synliggöra sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor och mer specifikt, våld mot sällskapsdjur och våld i parrelationer.

Idag menar både forskare och praktiker att det finns ett samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Denna kunskap bör vävas in i förståelsen av våld, både för att kunna ge brottsoffer ett mer heltäckande stöd men också som en utgångspunkt i det våldsförebyggande arbetet.

Sambandet kan enklast uttryckas så här:

När djur är utsatta är människor i riskzonen;
när människor är utsatta är djur i riskzonen.

Se Sambandet blomman.indd

Se Sambandet handlar om kopplingarna mellan våld mot djur och:
1) Mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade och transpersoners parrelationer
2) Barnmisshandel, sexuella övergrepp och försummelse av barn
3) Våld mot äldre

Våld mot djur måste förstås i sitt sammanhang och inte som isolerade företeelser. Genom att utgå från ett helhetsperspektiv på våld kan både den direkta hjälpen och det förebyggande arbetet bli mer heltäckande och effektivare.

Se Sambandets vision är att arbetet för att stävja och upptäcka våld sker i samverkan mellan de som vänder sig till våldsutsatta människor och de som möter våldsutsatta djur.

Behöver du skyddat boende till ditt djur, kontakta Kvinnofridslinjen eller din lokala kvinnojour.

kvinnofridslinjen_banner